Сертификат

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ROHS-EU ROHS арван скан хийх + химийн хэмжилт

Жунгуанцүн өндөр технологийн шүүмж

Өндөр технологийн гэрчилгээ

CE гэрчилгээ